<< กลับสู่หน้าแรก
บริการข้อมูลด้านการประปา :: เอกสารดาวน์โหลด (Download)
:: แบบคำขอเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.(เอกสาร Microsoft Word):: แบบคำขอเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.(เอกสาร Microsoft Word)
:: แบบคำขอเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.(เอกสาร Acrobat):: แบบคำขอเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.(เอกสาร Acrobat)
:: แบบคำขอชำระค่าน้ำโดยหักบัญชีธนาคาร (เอกสาร Microsoft Word):: แบบคำขอชำระค่าน้ำโดยหักบัญชีธนาคาร (เอกสาร Microsoft Word)
:: แบบคำขอชำระค่าน้ำโดยหักบัญชีธนาคาร (เอกสาร Acrobat):: แบบคำขอชำระค่าน้ำโดยหักบัญชีธนาคาร (เอกสาร Acrobat)
:: แบบคำขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทรายกรองกรวดและสารเคมี (เอกสาร Microsoft Word):: แบบคำขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทรายกรองกรวดและสารเคมี (เอกสาร Microsoft Word)
:: แบบคำขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทรายกรองกรวดและสารเคมี (เอกสาร Acrobat):: แบบคำขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทรายกรองกรวดและสารเคมี (เอกสาร Acrobat)
:: แบบคำขอดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำเอง (เอกสาร Microsoft Word):: แบบคำขอดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำเอง (เอกสาร Microsoft Word)
:: แบบคำขอดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำเอง (เอกสาร Acrobat):: แบบคำขอดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำเอง (เอกสาร Acrobat)
:: หนังสือแจ้งการลักใช้น้ำ (เอกสาร Microsoft Word):: หนังสือแจ้งการลักใช้น้ำ (เอกสาร Microsoft Word)
:: หนังสือแจ้งการลักใช้น้ำ (เอกสาร Acrobat):: หนังสือแจ้งการลักใช้น้ำ (เอกสาร Acrobat)
:: แบบคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน และหนังสือมอบอำนาจ (เอกสาร Microsoft Word):: แบบคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน และหนังสือมอบอำนาจ (เอกสาร Microsoft Word)
:: แบบคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน และหนังสือมอบอำนาจ (เอกสาร Acrobat):: แบบคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน และหนังสือมอบอำนาจ (เอกสาร Acrobat)
:: แบบคำขอการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและทรายกรอง (เอกสาร Microsoft Word):: แบบคำขอการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและทรายกรอง (เอกสาร Microsoft Word)
:: แบบคำขอการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและทรายกรอง (เอกสาร Acrobat):: แบบคำขอการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและทรายกรอง (เอกสาร Acrobat)
:: แบบคำขอวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโดยผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้ดำเนินการเอง (เอกสาร Microsoft Word):: แบบคำขอวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโดยผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้ดำเนินการเอง (เอกสาร Microsoft Word)
:: แบบคำขอวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโดยผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้ดำเนินการเอง (เอกสาร Acrobat):: แบบคำขอวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำโดยผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้ดำเนินการเอง (เอกสาร Acrobat)
บริการข้อมูลด้านไฟฟ้า :: เอกสารดาวน์โหลด (Download)
:: คำร้องขอใช้ไฟฟ้า (เอกสาร Acrobat):: คำร้องขอใช้ไฟฟ้า (เอกสาร Acrobat)
:: คำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า แบบไฟฟ้าสาธารณะ (เอกสาร Acrobat):: คำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า แบบไฟฟ้าสาธารณะ (เอกสาร Acrobat)
:: คำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า แบบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ (เอกสาร Acrobat):: คำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า แบบธุรกิจ อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ (เอกสาร Acrobat)
:: คำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า แบบบ้านที่ดินจัดสรร,ทาวน์เฮ้าส์,ตึกแถว,อาคารพาณิชย์ (เอกสาร Acrobat):: คำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า แบบบ้านที่ดินจัดสรร,ทาวน์เฮ้าส์,ตึกแถว,อาคารพาณิชย์ (เอกสาร Acrobat)
:: บันทึกขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืน (เอกสาร Acrobat):: บันทึกขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืน (เอกสาร Acrobat)
:: หนังสือมอบอำนาจ (เอกสาร Acrobat):: หนังสือมอบอำนาจ (เอกสาร Acrobat)
:: สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เอกสาร Acrobat):: สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (เอกสาร Acrobat)

 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์: 0-3622-0439 , 0-3621-1359  สป.มท. 12940
Email: saraburi@moi.go.th , com_saraburi@moi.go.th
โปรดใช้ IE 6.0 และกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ครบถ้วนสมบูรณ์